Du är här: Start/Stöd & Omsorg /Funktionsnedsättning/Tillgänglighet

Tillgänglighet för alla

Drygt en miljon människor i Sverige har en funktionsnedsättning. För de allra flesta är god tillgänglighet en viktig faktor för att kunna leva ett självständigt liv.

Att samhället ska utformas så att alla har samma möjlighet till delaktighet och inflytande i samhället är en utgångspunkt i den svenska funktionshinderpolitiken. Bristande tillgänglighet är hinder för detta.

Mörbylånga kommun arbetar därför kontinuerligt för att identifiera och undanröja hinder. Lokaler, byggnader, parker, gator, information och service ska utformas så att alla kan ta del av dem. Insatser och anpassningar som underlättar för personer med funktionsnedsättning gynnar alla kommuninvånare och besökare i Mörbylånga kommun.

God tillgänglighet handlar om många olika aspekter i vår miljö. Avsaknaden av fysiska barriärer som hindrar framkomlighet för personer med nedsatt rörelseförmåga är en tillgänglighetsaspekt. God tillgänglighet handlar också om god belysning, en bra ljudmiljö, tillgång till information även för den som inte kan se eller läsa skriven text, möjlighet att med hjälp av olika hjälpmedel kunna kommunicera även om man saknar talförmåga med mera.

Styrande dokument och lagar

Frågan om tillgänglighet och användbarhet för alla är inskriven i en rad styrande dokument, som till exempel lagar, konventioner och riktlinjer. De viktigaste styrdokumenten är FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning; EU:s funktionshinderstrategi 2010-2020; den nationella strategin för funktionshinderpolitiken 2011-2016.

I den svenska bygglagstiftningen ställs också långtgående krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionsnedsättning. Regler om tillgänglighet finns också i andra lagar, exempelvis arbetsmiljölagen, lagen om offentlig upphandling, diskrimineringslagen med mera.

Enligt plan- och bygglagen ska byggnader och allmänna platser vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. För hinder i redan byggd miljö finns bestämmelser om undanröjande av enkelt avhjälpta hinder.

I diskrimineringslagen infördes 2015 bestämmelser om att bristande tillgänglighet är en form av diskriminering. Där anges att bristande tillgänglighet är när en person med en funktionsnedsättning missgynnas genom att en verksamhet inte vidtar skäliga tillgänglighetsåtgärder för att den personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning.

Tillgänglighetsråd och samordnare

I Mörbylånga kommun finns ett Tillgänglighetsråd. Tillgänglighetsrådet ska fungera som en informationskanal mellan kommunen och organisationerna i frågor av allmän betydelse för personer med funktionsnedsättning.

Rådet består av tre ledamöter samt en representant från varje lokal organisation för personer med funktionsnedsättning som är verksam i kommunen. De tre ledamöterna utses av kommunstyrelsen och ska i rådet företräda kommunstyrelsen och därigenom de beslut som styrelsen fattar.

Rådet sammanträder fyra gånger per år och tillgänglighetssamordnaren är sekreterare.

I övrigt ska tillgänglighetssamordnaren vara den som samordnar arbetet mot ökad delaktighet och ökad tillgänglighet i hela Mörbylånga kommun.

Sidan granskad 12 september 2019 Kommentera sidan