Du är här: Start/Stöd & Omsorg /Individ, familj, barn och ungdom/Familjerätt/Faderskap och föräldraskap

Faderskap och föräldraskap

Barn har rätt till båda sina föräldrar. Det är därför viktigt att fastställa vilka föräldrarna är. Det handlar bland annat om barnets rätt till försörjning och arv. Bekräftelsen är viktig för att det bekräftade föräldraskapet gör att barnet juridiskt knyts till pappan/föräldern som inte fött barnet
Från den 1 januari 2022 öppnas möjligheten att bekräfta sitt föräldraskap via en enkel e-tjänst på Skatteverkets hemsida.

För att det ska vara möjligt att göra en bekräftelse digitalt på Skatteverkets hemsida måste följande kriterier vara uppfyllda:

 • Båda föräldrarna ska vara myndiga och folkbokförda när barnet föddes.
 • Barnet ska vara folkbokfört när bekräftelsen lämnas.
 • Bekräftelsen ska lämnas och godkännas senast 14 dagar efter barnets födelse.
 • Båda föräldrarna har tillgång till elektronisk legitimation (bank-ID)

För de som inte uppfyller dessa krav ska bekräftelse göras hos socialnämnden i den kommun där barnet är folkbokfört.

OBS: Om en digital bekräftelse inte görs inom 14 dagar från barnets födelse kommer den som fött barnet att bli kontaktad av socialnämnden i den kommun barnet är folkbokfört.

Det är viktigt att påpeka att det fortfarande går att göra en bekräftelse genom ett besök på familjerättsenheten om föräldrarna hellre vill detta, eller om det föreligger någon som helst osäkerhet kring föräldraskap eller regler.

I samband med bekräftelsen kan föräldrarna göra anmälan om gemensam vårdnad. När den andre förälderns namn har registrerats hos Skatteverket kan ni bestämma vilket efternamn barnet ska ha. Är det inte anmält gemensam vårdnad blir det automatiskt mamman som får vårdnaden.

Digital bekräftelse kan inte ske:

 • Om barnet tillkommit genom samlag är det inte möjligt för någon annan än mannen att bekräfta föräldraskapet. Om barnet tillkommit genom assisterad befruktning ska en digital bekräftelse inte göras i följande fall:
 • Om paret inte var sambo, registrerade partners eller gifta vid tidpunkten för den assisterade befruktningen.
 • Om det inte finns något samtycke från sambo till den assisterade befruktningen med donerade spermier.
 • Om den assisterade behandlingen med donerade spermier inte har utförts inom svensk hälso- och sjukvård eller har skett i utlandet vårdinrättning som inte är behörig att utföra behandlingen.
 • Om barnet som tillkommit genom assisterad befruktning med donerade spermier inte har inte rätt att ta del av uppgifter om spermiedonatorn.
 • Om barnet blivit till genom heminsemination (då kan den vars spermier använts göra en bekräftelse)
 • Om det föreligger osäkerhet gällande föräldraskapet utifrån konceptionstid eller andra omständigheter.

I dessa fall, eller om det finns andra frågetecken ska kontakt tas med familjerättsenheten i den kommun där barnet är folkbokfört. De gör då en fördjupad utredning för att fastställa vem som är barnets andra förälder.

Mer information

Mer information om bekräftelse av fader/föräldraskapsbekräftelse hittar du på Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd.

Sidan granskad 7 februari 2022 Kommentera sidan