Ekonomiskt bistånd

Om du inte kan försörja dig själv och din familj kan du ansöka om ekonomiskt bistånd. Målet är att biståndet ska vara kortvarigt och att du ska bli självförsörjande så snart som möjligt.

Vad kan jag få ekonomiskt bistånd för?

Du kan beviljas ekonomiskt bistånd för att till exempel

• betala din hyra och elräkning,
• köpa mat, kläder och hygienartiklar,
• betala andra kostnader såsom medicin, läkarbesök och tandvård.

Du är i första hand skyldig att göra vad du kan för att försörja dig och din familj.

Genom att göra en förenklad beräkning kan du själv ta reda på om din ekonomi ligger över eller under nivå för rätten till försörjningsstöd. Här hittar du Socialstyrelsens beräkningsverktyg.

Inför besöket

Du ska kunna styrka att det är du som ansöker om ekonomiskt bistånd genom att visa upp giltig ID handling. Meddela oss gärna innan besöket om du har särskilda behov som vi behöver ta hänsyn till och planera för. Det kan exempelvis gälla behov av tolk eller alternativ kompletterande kommunikation. 

För att vi ska kunna handlägga din ansökan skyndsamt är det viktigt att:

  • Du lämnar in underlag som styrker uppgifter som du tar upp i din ansökan. Till exempel inkomstuppgifter, kvitto på betald hyra, el, barnomsorgsavgift, hemförsäkring, kopia på hyreskontrakt eller kvitton på medicin.

  • Du är inskriven på arbetsförmedlingen om du är arbetslös samt att du kan visa att du är aktivt arbetssökande genom att visa upp individuell handlingsplan och lista på sökta arbeten.

  • Du lämnar in ett giltigt läkarintyg som styrker nedsatt arbetsförmåga om du är sjuk.

  • Du lämnar in senaste självdeklarationen.

  • Du lämnar in kontoutdrag från alla banker som du är kund i, samt ekonomisk översikt på dina samtliga bankmedel.

Vid besöket kan du ta med dig ett ombud, biträde eller stödperson.

Tillgångar och inkomster

Dina tillgångar kan påverka din rätt till ekonomiskt bistånd. Vid ansökan om ekonomiskt bistånd behöver du redovisa alla dina tillgångar, till exempel bil, båt, husvagn, hus, fritidshus, bankmedel, aktier, obligationer och pensionssparande.

Du måste informera socialtjänsten om alla förändringar i dina inkomster och tillgångar så länge du får ekonomiskt bistånd.

Skulder, lån med mera

Ekonomiskt bistånd beviljas som regel inte till lån eller andra skulder. Vid en skuldsituation bör du i första hand kontakta långivaren eller företaget där skulden har uppstått. Du kan också ta kontakt med kommunens budget- och skuldrådgivare.

Det är viktigt att i första hand betala hyra, el, barnomsorg och annat som är absolut nödvändigt för dig och dina barn.

Utredning

Ekonomiskt bistånd är behovsprövat. Innan beslut tas genomförs en utredning.
Utgångspunkten är att utredningen ska bedrivas i samråd med dig och med respekt för din självbestämmanderätt och integritet.

Vissa uppgifter kan vara nödvändiga att hämta in under utredningen för att kunna bedöma rätten till bistånd. Dessa uppgifter kan inhämtas även utan ditt samtycke. Det gäller exempelvis uppgifter om eventuella förmåner och ersättningar från Försäkringskassan, Arbetslöshetskassan, Skatteverket, CSN och Arbetsförmedlingen. Det kan också gälla allmänt tillgängliga uppgifter som har betydelse för rätten till ekonomiskt bistånd.

Beslut

Du underrättas så snart som möjligt när beslutet är taget. Om du önskar få beslutet skriftligt har du rätt till det.

För att du ska hinna få beslutet i tid innan dina tillgångar och inkomster tar slut är det viktigt att din ansökan kommer in i god tid och att den är komplett. Vi eftersträvar att en komplett ansökan ska vara hanterad senast inom 3 veckor.

Är du missnöjd med beslutet?

Om du inte är nöjd med beslut om bistånd enligt 4 kap 1 och 3 §§ Socialtjänstlagen, kan du överklaga det. Här kan du läsa om hur du kan överklaga kommunens beslut om olika typer av bistånd.

Oriktiga uppgifter eller felaktiga utbetalningar

Det är viktigt att du omgående kontaktar handläggare om du upptäcker att du lämnat oriktiga uppgifter eller att en utbetalning blivit felaktig.

Misstanke om bidragsbrott polisanmäls.

Så här ansöker du om ekonomiskt bistånd

Du kan ansöka om ekonomiskt bistånd digitalt.
Klicka på länken här eller till höger på den här sidan. Du kommer då till Mina sidor.

Inloggning sker med hjälp av bank-ID. När du är inloggad följer du instruktionerna och de olika stegen i ansökan.

Du behöver redogöra för samtliga av hushållets inkomster och utgifter, bifoga underlag som styrker dina uppgifter. Observera att du endast kan bifoga filer i PDF-format.

När ansökan är färdig så skickas den in digitalt. Om ni är två som söker tillsammans behöver medsökande också logga in för att godkänna ansökan med bank-ID, därefter kan ansökan skickas in.

Om det är en nyansökan så kommer du inom kort att kontaktas av en handläggare för att boka tid för utredningssamtal. Om din ansökan gäller en återansökan kontaktar din handläggare dig vid behov.

Du kan nu följ ditt ärende på Mina sidor. Där kan du kommunicera med din handläggare genom att skicka meddelanden, ta del av beslut och beslutsunderlag samt se beräkning.

 

Du kan ansöka om ekonomiskt bistånd genom att lämna in ansökningsblankett.

Ansökningsblanketten hittar du till höger på den här sidan.

Fyll i blanketten och skicka in. Adress framgår på blanketten. Bifoga allt underlag som behöver finnas med.

Sidan granskad 18 januari 2022 Kommentera sidan