Du är här: Start/Kommun & Politik/Dialog och synpunkter/Medborgarundersökning 2020

Medborgarundersökning 2020

SCB:s medborgarundersökning visar att Mörbylånga kommuns invånare bland annat är nöjda med äldreomsorg, utbildning och att man har en möjlighet att påverka. Ett område som behöver förbättras är bemötande och tillgänglighet.

Medborgarundersökningen är en attitydundersökning som genomförs varje höst och som visar hur invånarna ser på sin kommun. 1 200 slumpvis utvalda kommuninvånare har fått enkäten som består av tre delar:

  • Kommunen som en plats att bo och leva i (Nöjd-Region-Index)
  • Kommunens olika verksamheter (Nöjd-Medborgar-Index)
  • Medborgarnas inflytande på kommunala beslut och verksamheter (Nöjd-Inflytande-Index)

Årets undersökning visar ett att man trivs och känner sig trygg med att leva och bo i Mörbylånga kommun. Sammanställningen visar också att invånarna även är nöjda med kommunens tjänster och att man som medborgare tycker att man har goda möjligheter till inflytande. 

Mörbylånga kommun som plats att bo och leva på

Området Nöjd-Region-Index (NRI) visar invånarnas nöjdhet med Mörbylånga kommun som en plats att bo och leva. Resultatet visar att Mörbylånga kommun är en av landets tryggaste kommuner, att kommunens medborgare anser att det finns goda möjligheter att hitta ett bra boende samt att det finns en stor variation av olika boendetyper en trivsam bebyggelse.

- Vad som är mycket glädjande är att andelen som kan rekommendera vänner och bekanta att flytta fortsätter att öka och ligger högt i relation till övriga kommuner i undersökningen, säger Ann Willsund, kommundirektör.

Goda resultat för välfärden

Området Nöjd-Medborgar-Index (NMI) visar hur nöjda invånarna är med kommunens olika verksamheter. Mörbylånga kommun får höga betyg för vår välfärd. Äldreomsorgen får höga betyg liksom förskolan som bibehåller sina redan höga resultat i undersökningen. Däremot får bemötande och tillgänglighet något lägre resultat än tidigare vilket får ses som ett förbättringsområde för framtiden.

Inflytande på kommunala beslut och verksamheter

Nöjd-Inflytande-Index (NII) med frågor om medborgarnas inflytande på kommunala beslut och verksamheter visar ett uppåtgående resultat men får fortsatt ses som ett utvecklingsområde. Som medborgare upplever man att att kommunen är väldigt bra på att kommunicera kommunal information och att det finns goda möjligheter till att vara med och påverka kommunala beslut. Som helhet visar undersökningen att Mörbylånga håller sig över rikssnittet när det kommer till inflytande på kommunala beslut och verksamheter.

- Resultatet av undersökningen visar att det förbättringsarbete vi arbetar med varje dag märks hos våra medborgare. Det glädjer mig att vi ökar i andelen som anser att man har möjlighet att vara med och ha inflytande på beslut och att det finns ett ökat förtroende för politik och tjänstepersoner, säger Matilda Wärenfalk (S), kommunalråd. 

- Ser man på SCB-undersökningen som helhet blir man glad över att vi tar så många steg framåt i undersökningen. Inom många områden bibehåller vi redan höga betyg eller gör en ökning. Jag är tacksam för det fina jobb som görs ute i våra verksamheter varje dag. Tack till alla er som hjälper till att göra skillnad, säger Ann Willsund, kommundirektör.

Bakgrund/Om undersökningen

Medborgarundersökningen genomfördes mellan augusti och november. Enkäten skickades ut till 1 200 slumpmässigt utvalda invånare i åldrarna 18–84 år. Svarsfrekvensen var 54 procent. Resultatet delas upp i tre områden med betygsindex på 0-100:

  • Invånarnas upplevelse om kommunen som en plats att bo och leva på (Nöjd-Region-Index, NRI). Resultatet för Mörbylånga kommun 2020 blev 64, (kvinnor 65, män 64), rikssnitt är 60.
  • Invånarnas upplevelse av kommunens olika verksamheter (Nöjd-Medborgar-Index, NMI). Resultatet för Mörbylånga kommun blev 54, (kvinnor 55, män 52), rikssnittet är 55.
  • Invånarnas upplevelse av inflytande på kommunala beslut (Nöjd-Inflytande-Index, NII). Resultatet för Mörbylånga kommun blev 41, (kvinnor 42, män 41), rikssnittet 40.

Hur används resultatet?

Mörbylånga kommun har låtit göra undersökningen i flera år och svaren använder vi i vårt arbete för att utveckla kommunens service och tjänster på olika sätt. Svaren ger en fingervisning om vad vi gör bra och inom vilka områden vi behöver bli bättre.

Här finns resultatet av SCB:s medborgarundersökning. 

Sidan uppdaterad 18 december 2020 Kommentera sidan