Du är här: Start/Kommun & Politik/Handlingar, beslut och insyn

Handlingar, beslut och insyn

Som invånare i Mörbylånga kommun har du rätt till insyn i kommunens verksamhet. Det innebär att du på olika sätt kan ta del av kommunal information. Du kan bland annat komma och titta på kommunens offentliga handlingar. 

Offentlighet och sekretess

Offentlighetsprincipen är unik för Sverige. I Sverige är medborgarnas möjlighet till insyn i den offentliga verksamheten större än i många andra länder. Även privatpersoners korrespondens (brev, e-post och så vidare) med kommunens tjänstemän och politiker blir en allmän handling som kan läsas av andra.

Du kan inte kringgå offentlighetsprincipen genom att skicka ett brev i ett ärende som rör en kommunal fråga till tjänstemäns eller förtroendevalda politikers hemadress. De är ändå skyldiga att se till att ditt brev registreras hos kommunen om innehållet rör kommunens verksamhet.

Syftet med offentlighetsprincipen

Syftet är att ge dig som medborgare insyn och möjlighet att kontrollera hur politiker och tjänstemän sköter kommunens uppgifter. Genom denna insyn och kontroll har du också möjlighet att påverka. Denna rättighet att ta del av allmänna handlingar, har i princip funnits i Sverige ända sedan mitten av 1700-talet och är en grundpelare i vårt demokratiska samhälle.

Vad är allmänna handlingar, arbetsmaterial eller hemliga handlingar?

De vanligaste handlingarna är pappersbrev, e-post protokoll, beslut med mera. Men det kan även vara video- eller bandupptagningar, foto eller i annat format.

En kommunal handling kan vara allmän eller inte allmän det vill säga internt arbetsmaterial. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda (hemliga). Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen eller har upprättats (skapats och färdigställts).
Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda (hemliga) är offentliga och du har rätt att ta del av dessa.

Vad innebär det att en handling är sekretessbelagd?

I dagligt tal säger vi "hemliga handlingar" när vi menar sekretessbelagda handlingar. Anledningen till att handlingar är hemliga kan till exempel vara för att skydda enskilda människor i ärenden som rör deras enskilda förhållanden.

Det är offentlighet och sekretesslagen som anger vilka uppgifter som kommunen kan skydda med sekretess. Det innebär att det är kommunen som med stöd av lagen avgör vad som ska sekretessbeläggas. Om du skickar ett brev till kommunen och skriver "hemligt", "förtroligt" eller "konfidentiellt" på brevet blir det inte sekretessbelagt (hemligt) om det inte finns stöd i lagen.

Sidan uppdaterad 7 maj 2019 Kommentera sidan