Detaljplan för Ventlinge 7:91

Ett förslag till detaljplan för fastighet Ventlinge 7:91, Grönhögen, finns tillgängligt för berörda att granska och lämna synpunkter på under tiden 2021-10-11 – 2021-11-12.

Planens syfte och läge

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation med mindre bostadshus på den gamla fotbollsplanen i Ventlinge. Tanken är att det ska vara ett enkelt och bekvämt alternativ för den aktiva och friska senioren och samtidigt ett boende att kunna åldras i.

Planområdet är beläget i de sydöstra delarna av Grönhögens samhälle öster om väg 136, drygt 700 meter söder om Grönhögens hamn. Planområdet omfattar ca 1,6 hektar.

Förtätning av detta slag är förenligt med kommunens översiktsplan, och den nya bebyggelsen kommer att anpassas efter områdets förutsättningar.

Undersökning om betydande miljöpåverkan

Enligt framtagen undersökning om betydande miljöpåverkan, daterad den 23 september 2021, är kommunens bedömning att planens genomförande inte medför en betydande miljöpåverkan.

Synpunkter på detaljplanen

Alla som är berörda av planen är nu välkomna att lämna skriftliga synpunkter under granskningstiden. Sista dagen för att lämna synpunkter är den 12 november 2021.

E-posta dina synpunkter till oss på adress:
miljobygg@morbylanga.se
eller skicka per post till:
Mörbylånga kommun
Plan och Bygg
386 80 Mörbylånga

Synpunkterna ska lämnas skriftligen. För att kommunen ska kunna avgöra din rätt att överklaga kommunens beslut att anta detaljplanen behöver du ange ditt namn och din fastighetsbeteckning.

Du som är hyresvärd har skyldighet att underrätta dina hyresgäster. Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar inom berörda fastigheter ombeds underrätta hyresgäster respektive bostadsrättsmedlemmar om detaljplaneförslaget.

Sidan uppdaterad 5 oktober 2021 Kommentera sidan