Du är här: Start/Bygga, Bo & Miljö/Vatten och avlopp/Taxor och avgifter

Avgifter och priser för vatten och avlopp

Anläggningsavgift

Anläggningsavgiften, även kallad anslutningsavgiften, är en engångsavgift för att ansluta en fastighet till kommunalt vatten- och avlopp. Den betalas i samband med anläggandet av VA-serviserna. Avgiftsskyldighet för anläggningsavgift kan även inträda då en fastighets nytta ökar, exempelvis om man uppför fler bostadsenheter på fastigheten eller om en verksamhetsyta ökar.

Anläggningsavgift 2023

Exempel avseende bostadsfastighet med 1 500 m2 eller större tomt:

Vatten 123 688 kr
Spillvatten 170 374 kr
Dagvatten (tillkommande) 100 344 kr
Vatten och spillvatten 251 898 kr
Vatten, spillvatten och dagvatten 310 078 kr

Anläggningsavgift i övrigt framgår av VA-taxan.

Brukningsavgift

Förbrukningsavgift

Det är en rörlig avgift och baseras på förbrukning av vatten.

Din förbrukning beräknas utifrån din senaste avläsning av vattenmätaren.

Fast avgift

Den fasta avgiften är en grundavgift som ska täcka merparten av de fasta kostnader som kommunen har för att driva VA-verksamhet.

Bostadsenhetsavgift

Det är en del av den fasta avgiften. Bostadsenhetsavgiften finns för att fasta avgifter ska fördelas så rättvist som möjligt mellan olika typer av fastigheter. Avgiften beror på antalet bostadsenheter i din fastighet. I en normalvilla faktureras en bostadsenhetsavgift, medan ett flerfamiljshus med till exempel fem lägenheter faktureras fem bostadsenhetsavgifter. För andra fastigheter som exempelvis industrier, kontorslokaler och butiker beräknas varje påbörjad 150 kvadratmeter-lokalyta som en bostadsenhet.

Brukningsavgift 2023

Vatten
Fast avgift + bostadsenhetsavgift 1 939 kr/år
Avgift per kubikmeter 19,96 kr/år
Vatten och spillvatten 
Fast avgift + bostadsenhetsavgift  4 032 kr/år
Avgift per kubikmeter  49,91 kr/år
Vatten, spillvatten och dagvatten 
Fast avgift + bostadsenhetsavgift  5 431 kr/år
Avgift per kubikmeter  49,91 kr/år

Exempel på en villa med en förbrukning på 150 kubik:

Vatten- spill- och dagvatten kostar 12 917 kr per år.

Vatten- och spill kostar 11 519 kr per år.

Sidan uppdaterad 25 januari 2023 Kommentera sidan