Utbyggnadsprojekt

Mörbylånga kommun har de senaste åren investerat stora belopp i utbyggnader av vatten- och spillvattennätet inom kommunen. VA-verksamheten arbetar efter den VA-plan som beslutades 2015. Tiderna i VA-planen är mycket preliminära och stämmer i många fall inte längre. Under respektive utbyggnadsprojekt hittas mer aktuella tidplaner.

Här hittar du VA-planen!

Ett utbyggnadsprojekt består av många delar där många delar ska tas hänsyn till. Nedan visas en översiktlig bild av de olika faserna i projekten:

 

Under projektens gång skickas information ut till berörda fastighetsägare och markägare. Vi samlar först in information om befintliga anläggningar på de tomter som ska anslutas till VA. När ett förslag på ledningssträcka är framtaget får berörda fastighetsägare ett förslag på förbindelsepunkt med möjlighet att yttra sig. Det är viktigt att vi får in era synpunkter i ett så tidigt skede som möjligt för att kunna ta hänsyn till detta i projekteringen. När utbyggnaden är färdigställd skickas anvisad förbindelsepunkt ut till berörda fastighetsägare, efter detta kan du som fastighetsägare koppla på dig på det kommunala nätet.

Utbyggnad av Va-ledningar kräver att hänsyn tas till kultur- och miljövärden. Lagstadgade samråd med länsstyrelsen genomförs alltid och dispenser för bland annat passering genom stenmurar och diken hanteras.

Pågående projekt

Överföringsledning Gårdby till Triberga

Överföringsledningarna för vatten och avlopp är ett långtgående projekt som startade med utbyggnad mellan Färjestaden och Norra Möckleby/Gårdby. Huvudmålet är att koppla samman vattenverken i Tveta och Triberga för att skapa ett säkrare vattensystem och en säker och miljömässigt hållbar hantering av avloppet på östra sidan.

I samband med anläggande av överföringsledningen passar vi på att ansluta de byar som vi passerar till kommunalt vatten och spillvatten. Detta gäller främst Åby, Sandbäck, Sandby, Södra Sandby, Norra Kvinneby, Stora Brunneby, Lilla Brunneby, Stenåsa, Slagerstad och Södra Kvinneby.

 

Utbyggnaden av vatten och spillvatten till östra sidan är indelat i fem etapper:

Etapp 1: Kåtorp - Tveta
Anslutning av Tävelsrum färdigställdes 2015.
Etapp 2: Tveta - Norra Möckleby
Blev färdigställd 2016.
Etapp 3: Norra Möckleby - Gårdby
Anslutning av Bläsinge-Hagby och Övra Ålebäck färdigställdes 2018.
Etapp 4: Dörby - Dörby Malm
Anslutning av Dörby och Dörby Malm färdigställdes 2021.
Etapp 5: Gårdby - Triberga
Utbyggnad från Gårdby till Triberga pågår och har delats in i mindre etapper. 

 

Etapp 5 Gårdby – Triberga
Detta är nästa etapp i utbyggnaden av VA på Ölands östra sida. Etappen som var planerad att ha byggstart under 2021 är försenad och startade efter sommaren 2022. Projektet är uppdelat i flera delar:

  • 5A: Åby, Sandbäck, Sandby. Byggnation pågår. Anslutning beräknas kunna ske efter årsskiftet 2023/2024.

  • 5A: Södra Sandby. Arbete med detaljprojektering och tillståndsprocesser pågår. Samråd om förbindelsepunkternas positioner hålls med blivande kunder, varav de flesta har återkopplat. Ledningsdragningen är i stort beslutad men detaljer kvarstår i de södra delarna av samhället. Ett formellt överklagande av hela ledningsdragningen har kommit in till kommunen och handläggs för närvarande. Förhoppningen är att överklagandet inte ska påverka tidplanen och att hushåll i Södra Sandby kan kopplas på samtidigt som resterande del av etapp 5A.

  • 5B: Norra Kvinneby. Projektering och tillståndsprocesser pågår. En preliminär ledningsdragning finns och inom kort kommer kontakt med berörda markägare tas. Framöver kommer föreslagna förbindelsepunkter förmedlas till berörda fastighetsägare. Målsättningen är att ansluta Norra Kvinneby senast 2025.

  • 5B Stora och Lilla Brunneby, Stenåsa, Slagerstad och Södra Kvinneby och ner till Triberga. Här pågår utredning och denna sträckan kan också komma att delas in i delsträckor beroende på utredningens resultat.

Björkelid och Porskärr

Projektet är i slutfasen. Anslutning beräknas ske under våren 2023. Förbindelsepunkterna kommer då att anvisas och skickas ut till berörda fastighetsägare.

Pilekulla

Projektet är i utförandefasen. Ledningsförläggning pågår med planerat slutförande i vår. Därefter ska marken återställas, ledningarna provtryckas och vattenkvaliteten kontrolleras innan slutbesiktning kan ske. Anslutning beräknas ske under 2023.

Sidan uppdaterad 27 mars 2023 Kommentera sidan