Miljöfarlig verksamhet

Miljöfarlig verksamhet är all användning av mark, byggnader eller anläggningar som kan medföra störningar för människors hälsa eller miljön. Miljöfarlig verksamhet regleras i miljöbalken. Om ska du starta och driva vissa miljöfarliga verksamheter krävs tillstånd eller anmälan.

Miljöfarlig verksamhet delas in i tre typer av anläggningar

  • A-anläggningar - till exempel avfallsdeponier. A-anläggningar tillståndsprövas av mark- och miljödomstolen.
  • B-anläggningar - till exempel avloppsreningsverk, stora lantbruk och materialtäkter. B-anläggningar tillståndsprövas av Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation.
  • C-anläggningar - till exempel mindre lantbruk och bensinstationer. För bedrivande av C-anläggningar ska en anmälan lämnas till samhällsbyggnadsnämnden.
  • U - mindre verksamhet som varken kräver anmälan eller tillstånd, t.ex. frisörsalonger och mindre bilverkstäder.

Miljöprövningsförordningen (2013:251) listas alla verksamheter som måste söka tillstånd eller lämna in en anmälan.

Anmälan sker till kommunen

Anmälan om miljöfarlig verksamhet görs till samhällsbyggnadsnämnden och anmälan ska lämnas in senast sex veckor innan verksamheten anläggs eller påbörjas. Syftet med anmälningsplikt är nämnden ska få tillfälle att bedöma miljöeffekterna av verksamheten i förväg, till exempel om platsen är lämplig, hur omgivningen kommer att störas och om de planerade försiktighetsåtgärderna är tillräckliga.

Anmälans innehåll

Anmälan ska innehålla de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att kunna göra en bedömning av verksamheten eller åtgärden, omfattning och miljöeffekter. Anmälan kan i enstaka fall behöva innehålla en miljökonsekvensbeskrivning, en beskrivning av de direkta och indirekta effekter verksamheten eller åtgärden kan medföra på bl.a. människor, djur, växter, mark, vatten, landskap och kulturmiljö.

Handläggning

Efter att anmälan har kommit in granskas anmälan för att se om något fattas. Om anmälan behöver kompletteras får du en begäran om att skicka in det som fattas. Ibland görs ett tillsynsbesök på plats.

När samhällsbyggnadsnämnden har utrett ärendet får du ett beslut. Beslutet kan antingen vara ett föreläggande om att du måste vidta vissa försiktighetsmått eller en underrättelse om att anmälan inte leder till någon särskild åtgärd från myndighetens sida. Beslutet kan även vara ett förbud att starta verksamheten. Du har möjlighet att överklaga nämndens beslut.

Sidan uppdaterad 3 september 2019 Kommentera sidan