Anmälan om störande olägenhet

Miljö- och hälsoskyddsverksamheten handlägger bland annat klagomål på bostäder och lokaler i syfte att undanröja olägenheter för människors hälsa. En anmälan om olägenhet kan exempelvis handla om buller från fläktar och restauranger, mögel i badrum, drag och kyla, bristande ventilation eller andra liknande inomhusmiljöfrågor.

Krav på en anmälan om olägenhet

För att en anmälan om olägenhet ska handläggas av oss krävs följande:

 • Olägenheten måste innebära en hälsorisk enligt miljöbalken. I miljöbalken är definitionen på olägenhet för människors hälsa: "en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig".
 • Klagomålet på störningen ska pågå i nuläget.
 • Klagomål på störningar som tidigare har pågått men nu upphört, handläggs inte.
 • Att fastighetsägaren eller den som orsakar störningen har kontaktats för besked om undersökningar eller åtgärder. Skälig tid att genomföra planerade undersökningar eller åtgärder ska ha lämnats.
 • Ofullständigt ifyllda blanketter återsänds för komplettering och fördröjer handläggningen.

Bifoga gärna foton eller kopior från brevväxling med fastighetsägaren eller med den som orsakat störningen för att underlätta handläggningen.

Vid anmälan om olägenhet – var medveten om följande:

 • Kommunen handlägger ärenden enligt miljöbalken och syftar till att undanröja olägenhet för människors hälsa. Ärendegången är huvudsakligen skriftlig och regleras utöver miljöbalken även av förvaltningslagen, kommunallagen och viteslagen.
 • Uppgifterna i lämnad anmälan och handlingar som uppstår i ärendet är normalt sett allmänna och offentliga handlingar.
 • En kopia av en "anmälan om olägenhet" lämnas oftast som information till fastighetsägaren eller till den som ger upphov till störningen tillsammans med en uppmaning att komma med synpunkter i ärendet eller förslag på åtgärder.
 • Fastighetsägare och verksamhetsutövare omfattas av miljöbalkens bestämmelser och är därmed skyldiga att kunna visa att de har tillräckliga kunskaper om verksamhetens miljö- och hälsopåverkan samt att de vidtagit de försiktighetsmått som krävs för att inte orsaka störningar. Det är också de som ska undersöka eventuell olägenhet eller risk för olägenhet samt vid behov vidta åtgärder.
 • Kommunen bedömer klagomålet enligt miljöbalken och ställer utifrån lagstiftningen krav på eventuella utredningar eller åtgärder. Om det inte bedöms utgöra någon olägenhet för människors hälsa-
 • I de fall lämnad anmälan om olägenhet visat sig vara befogad och inte åtgärdats alternativt inte utreds av fastighetsägaren eller verksamhetsutövaren tas en avgift för den handläggningstid som lagts ned i ärendet. Tillsynsavgiften debiteras fastighetsägaren eller verksamhetsutövaren som är förbundets motpart i ärendet, inte den person som lämnat klagomålet. Avgiften tas ut enligt miljö- och hälsoskyddsnämndens taxa.

Problem som normalt sett handläggs av andra:

 • Klagomål rörande ovårdade privata tomter handläggs vanligtvis enligt plan- och bygglagen av kommunens bygglovshandläggare.
 • Frågor rörande sophantering hanteras i första hand av KSRR, Kalmarsundsregionens renhållare.
 • Återvinningsstationer och hanteringen av förpackningar sköts av Förpacknings- och tidningsinsamlingen.
 • Gällande störningar från grannar ska du i första hand vända dig till den som stör alternativt till din fastighetsägare. Du kan också vända dig till Hyresgästföreningen (om du är medlem där), Hyresnämnden och ev. till störningsjouren.
 • Frågor om vattenkvalitet i det kommunala vattenledningsnätet hanteras av kommunens VA-avdelning.
 • Arbetsmiljöfrågor handläggs av Arbetsmiljöverket. Ärenden som rör verksamhet som störs av annan verksamhet handläggs dock av kommunen.
Sidan uppdaterad 3 september 2019 Kommentera sidan