Tillsyn av enskilda avlopp

Satsningen på tillsyn av enskilda avlopp fortsätter. Erfarenheten från gjorda inspektioner visar att många avlopp behöver åtgärdas. Det gäller särskilt WC-avlopp som använts för permanentboende i mer än 20 år.

Var inspekterar vi?

Tillsynen görs by för by för att effektivisera arbetet och minska restiden. Innan tillsynen kommer samtliga ägare till de fastigheter som ska besökas få ett brev skickat till sin bostadsadress, med bland annat information om tillsynen och varför den görs.

Under 2016 gjordes inspektioner i Lilla Brunneby, Stenåsa, Stora Brunneby, Ebbelunda, Gösslunda, Löt, Solberga, Träby, Frösslunda, Norra Kvinneby, Kastlösa-Lunda och Stora Dalby.

Under 2015 gjordes inspektioner i Gammalsby, Mellstaby, Gräsgård, Kvinnsgröta, Södra Kvinneby och Slagerstad.

Under 2014 gjordes inspektioner i Strandskogen, Ryd, Årsvik, Skärlöv, Mellby, Segerstad, Seby och Torngård.

Målet är att alla fastigheter med enskilt avlopp ska besökas. I ett första skede kommer dock inte fastigheter besökas inom områden där det kommunala VA-nätet, enligt kommunens VA-plan, inom några år kommer byggas ut. Det samma gäller fastigheter som beviljats tillstånd för anläggande av enskilt avlopp under de senaste tio åren samt fastigheter där tillsyn av avlopp redan gjorts de senaste åren.

Är ditt avlopp grönt, gult eller rött? Gör en enkel funktionskontroll

Du kan själv göra en enkel funktionskontroll av ditt avlopp med hjälp av Avloppsguidens checklista.

Checklista – Kontrollera ditt avlopp (extern länk till Avloppsguiden)

Om kontrollen visar att ditt avlopp är gult eller rött, vilket innebär att det behöver åtgärdas, finns ingen anledning att vänta på tillsyn. Kontakta istället kommunen direkt och ansök om tillstånd för att förbättra avloppet. Då behöver du endast betala ansökningsavgiften.

Miljötillsynsavgift

För tillsynen kommer fastighetsägaren att få betala en miljötillsynsavgift enligt gällande timtaxa (883 kr/tim). Vi beräknar att tillsynen av en väl fungerande anläggning tar ca två timmar inklusive förberedelser och efterarbete. En komplicerad anläggning eller en anläggning med brister kan kräva en mer omfattande tillsyn.

Viktigt att avloppet fungerar på rätt sätt

Att avloppet fungerar på rätt sätt är viktigt. Utsläpp kan förorena omkringliggande mark eller förstöra dricksvattnet. Ölands berggrund ger oss inte bara ett speciellt klimat och ett rikt växt- och djurliv. Berggrunden transporterar också ofta vatten långa sträckor och därför kan föroreningar spridas över större områden och även rinna ut i Östersjön eller Kalmarsund.

Vi behöver alla hjälpas åt för att skydda vår miljö.

Sidan granskad 19 augusti 2019 Kommentera sidan