Kungörelser bygglovsärenden

När en bygglovsansökan avviker från detaljplan eller områdesbestämmelser, eller vid större åtgärder utanför detaljplan, ska alltid berörda sakägare få meddelande om detta så att de kan framföra sina synpunkter eller överklaga. Här ser du aktuella kungörelser som gäller bygglov.

Bygglov för telemast på fastighet Björnhovda 25:2, Färjestaden

Samhällsbyggnadsnämnden har enligt beslut den 20 juni 2019 § 117, beviljat bygglov för nybyggnad av en telemast, med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen. Telemasten är 42 meter hög (en fackverksmast) med tillhörande 8 m² stor teknikbod avsedda för mobiltelefoni. Masten med teknikbod kommer att placeras på fastigheten Björnhovda 25:2 ca 65 meter norr om rondellen Äppelvägen/Skogsgatan i Färjestaden, se karta nedan.

Bygglov Skede
Bygglov för telemast Tid för överklagan: senast 2019-08-31

Bygglov för telemast på fastighet Släggan 2, Mörbylånga

Samhällsbyggnadsnämnden har enligt beslut den 20 juni 2019 § 118, beviljat bygglov för nybyggnad av en telemast, med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen. Masten är en 36 meter hög monopolemast med tillhörande 2 m² stor teknikbod avsedda för mobiltelefoni. Masten och teknikboden kommer att placeras i sydvästra hörnet på fastigheten Släggan 2, ca 50 meter söder om Köpmangatan i Mörbylånga mellan Mörbylånga Bostads kontor och Skansenskolan, se karta nedan.

 Bygglov Skede
 Bygglov för telemast Tid för överklagan: senast 2019-08-31

Överklaga bygglovsbeslutet

Berörda sakägare kan överklaga till Länsstyrelsen, skrivelsen skall skickas till:
Mörbylånga kommun
Plan- och byggenheten
386 80 Mörbylånga

eller e-post: kommun@morbylanga.se

Synpunkterna ska vara oss tillhanda senast 2019-08-31Ange tydligt ditt namn, din adress och fastighetsbeteckning.

Eventuella frågor besvaras av Plan- och byggverksamheten tel: 0485-470 00.

Sidan uppdaterad 8 augusti 2019 Kommentera sidan