Strandskydd

Strandskyddet syftar till att värna allmänhetens tillgänglighet till strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. I Mörbylånga kommun är strandskyddet utvidgat till 300 meter.

Syfte

Syftet med strandskyddet är att långsiktigt trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv, såväl på land som i vatten. Det är därför det finns restriktioner mot uppförande av nya byggnader, anläggningar och anordningar. Att tala om strandskydd kan ibland bli missvisande eftersom skyddet omfattar mer än stränder vid hav och sjöar. Även till exempel mark vid mindre bäckar och dammar omfattas eftersom dessa miljöer kan ha viktiga värden för biologisk mångfald.

Utökat skydd längs Ölands kust

Strandskyddet omfattar enligt lag (Miljöbalken 7 kap 13 §) land- och vattenområden 100 meter från strandlinjen, men skyddet kan vara utökat genom särskilt beslut upp till 300 meter både inåt land och ut i vattnet. I Mörbylånga kommun är strandskyddet utvidgat längs våra kuster och gäller 300 meter upp på land och 300 meter ut i vattnet. Vid sjöar och vattendrag som inte ligger vid kusten gäller ett strandskydd om 100 meter i kommunen.
Inom område där det finns detaljplan är som regel strandskyddet upphävt.

Inom strandskyddsområdet är det förbjudet att:

  • Bygga nytt.
  • Ändra befintliga byggnader eller deras användning så att de inskränker allmänhetens tillgång till stränder.
  • Utöka sin så kallade privata zon/hemfridszon på mark som är tillgänglig för allmänheten (genom att till exempel ställa ut utemöbler, anlägga gräsmattor eller rabatter).
  • Gräva eller förbereda byggnationer.
  • Uppföra anläggningar eller anordningar (till exempel bryggor, pirar, vägar och parkeringsplatser) i ett område som annars är tillgängligt enligt allemansrätten.
  • Ingreppen får inte heller väsentligt förändra livsvillkoren för djur och växter. Man får inte utföra muddring eller fälla mer än enstaka träd, om inte detta tillåtits i enlighet med till exempel miljöbalken.

Undantag från byggförbudet

Verksamheter inom jordbruk, skogsbruk och yrkesfiske är undantagna ifrån det generella byggförbudet inom strandskyddat område om byggnadsåtgärden måste placeras inom strandskyddad område och om den behövs för näringen och ger ett betydande tillskott till försörjningen, byggnaden får inte utformas för boende.

Länsstyrelsen i Kalmar län har genom beslut 2015-04-28 tillkännagivet att kompletteringsåtgärder till en huvudbyggnad är undantagna ifrån det generella byggförbudet om följande båda förutsättningar är uppfyllda:
-dispens från strandskydd finns för huvudbyggnaden
-kompletteringsåtgärderna vidtas inom 15 m från huvudbyggnaden och inte närmare strandlinjen än 25 m
Beslutet gäller ej för fastigheter som omfattas av fler skydd enligt 7 kap Miljöbalken, i dessa fall ska man först rådgöra med Länsstyrelsen.

Vad gäller på min fastighet?

I fastighetskartan kan du se strandskyddets utbredning längs kusten i Mörbylånga kommun. Kontakta oss gärna om du har frågor.

Ansökan om dispens

Man kan ansöka om dispens från strandskyddet. Dispens kan ges om det finns särskilda skäl för ett undantag från förbudet och om syftet med strandskyddet inte påverkas. För att dispens ska kunna medges ska något av de sex särskilda skäl som finns uppräknade i miljöbalken (7 kap 18 c §) kunna åberopas.

Kommunen beslutar om dispens i de flesta fall. I områden som omfattas av ytterligare skydd enligt 7 kap Miljöbalken, till exempel landskapsbildsskydd eller Natura 2000-område, är det länsstyrelsen i Kalmar län som handlägger dispensärenden. 

Sidan uppdaterad 28 augusti 2019 Kommentera sidan