Du är här: Start/Bygga, Bo & Miljö/Bygga nytt, ändra eller riva/Bygglovsbefriade åtgärder

Bygglovsbefriade åtgärder

Det finns vissa undantag från kravet på bygglov om du har ett en- eller ett tvåbostadshus. Du kan exempelvis få bygga uteplats, skärmtak, friggebod, murar och plank utan bygglov.

Fasadändring
Att måla om, byta fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial är bygglovsbefriat om fastigheten ligger utanför detaljplanerat område. Det är även bygglovsbefriat inom detaljplanerat område om åtgärden inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär. Om du bor i en radby finns det kommunala riktlinjer att ta hänsyn till.

Staket, plank och mur
Att uppföra staket är bygglovsbefriat. Likaså är plank lägre än 1,1 m och mur lägre än 0,5 m bygglovsbefriat.

Uteplats
Inom 3,6 meter från bostadshuset får du utan bygglov anordna en skyddad uteplats med mur eller plank. Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter. Altanen får inte vara högre än 1,8 meter.

Skärmtak
Att anordna ett eller flera skärmtak över uteplats, altan, balkong eller entré är bygglovsbefriat om den sammanlagda arean inte blir större än 15 kvm.

Friggebod
Att uppföra fristående komplementbyggnader (så kallade friggebodar) är bygglovsbefriat. Byggnadernas sammanlagda byggnadsarea får inte vara större än 15 kvm, nockhöjden får inte överstiga 3 m och placeras minst 4,5 meter från tomtgäns (om inte grannens medgivande finns).

Pool
Det krävs inget bygglov för pool som är nesänkt i marken. Om poolen sticker upp mer än 1,1 meter över mark kan bygglov behövas. Behövs det schakta eller fylla på jord runt om poolen så att markens höjdläge ändras mer än o,5 meter behöver du söka marklov.

Pooltak som är lägre än 1,1 meter kräver inget bygglov.

Allmänna regler

  • De bygglovsbefriade åtgärderna går utöver bestämmelserna i fastighetens detaljplan, det vill säga utöver byggrätten enligt detaljplanen får man även bygga exempelvis en friggebod på 15 kvm. 
  • Bygglovsbefriade åtgärder får strida mot fastighetens detaljplan. Detta innebär att de får uppföras på prickmark (där man normalt inte får uppföra en byggnad). 
  • Om du bygger nära hav, sjö eller vattendrag kan det krävas strandskyddsdispens enligt miljöbalken. I fastighetskartan kan du se strandskyddets utbredning längs kusten.
    Det finns även andra områden som har restriktioner vad gäller byggnation, såsom område med landskapsbildsskydd och område av riksintresse för kulturmiljövård. Om du bygger inom område med landskapsbildsskydd krävs tillstånd ifrån Länsstyrelsen. Många radbyar ingår i riksintresse för kulturmiljövård, med vissa riktlinjer för byggnation. I fastighetskartan kan du se vilka områden som berörs av nämnda skydd.
  • Tänk på att det som uppförs måste anpassas till omgivningen samt uppfylla vissa tekniska egenskapskrav enligt Boverkets byggregler.
Sidan uppdaterad 13 april 2021 Kommentera sidan