Du är här: Start/Barn & Utbildning/Grundskola/Nationella prov och Bedömningsstöd

Nationella prov och Bedömningsstöd

Nationella prov genomförs i årskurs 3, 6 och 9 i grundskolan samt i vissa kurser på gymnasial nivå. Det finns också nationella prov i utbildning i svenska för invandrare (sfi). De nationella proven ska fungera som ett stöd för läraren och bidra till likvärdig bedömning och betygssättning.

Skolverkets bedömningsstöd hittar du här (Öppnas i nya fönter):

Syftet med de nationella proven är i huvudsak att

stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättningen underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskapskraven uppfylls på skolnivå, på huvudmannanivå och på nationell nivå

De nationella proven kan också bidra till

att konkretisera kursplanerna och ämnesplanerna och ge en ökad måluppfyllelse för eleverna.

De nationella proven är inte examensprov, utan ska vara en del av lärarens samlade information om en elevs kunskaper. Det är regeringen som beslutar om i vilka ämnen, årskurser och skolformer som nationella prov ska genomföras

Proven är främst summativa

De nationella proven har framför allt en summativ funktion. Det betyder att de ska fungera som en avstämningspunkt i slutet av en årskurs eller en kurs och visa vilka kvaliteter eleven har i sina kunskaper i de ämnen/kurser där proven genomförs.

Kan användas formativt

De nationella proven kan även användas som en del i den bedömning för lärande som är en del av undervisningen. Provresultaten ger god information om vilka kunskaper som utgör styrkor och vilka kunskaper som eleven genom undervisningen behöver utveckla mer. På så sätt fyller proven i även en formativ funktion. Proven ger även en bild av hur undervisningen har fungerat, vilket i sin tur kan ge uppslag till hur undervisningen kan utvecklas.

Bedömningsstöd i flera ämnen

Skolverket arbetar kontinuerligt med att utveckla bedömningsstöd i form av kartläggnings- och diagnosmaterial, prov och enskilda uppgifter med tillhörande bedömningsanvisningar och diskussionsmaterial. Det finns även generella stödmaterial kring bedömning och betygssättning, till exempel Kunskapsbedömning i skolan och Betygsskalan och betygen B och D.

Sidan uppdaterad 5 augusti 2019 Kommentera sidan