Förskoleklass

Gårdbyskolans förskoleklass vill betona det lustfyllda, naturliga lärandet.

Lustfyllt

Glädje och lust ska vara drivkraften i leken och lärandet.  Vi pedagoger vill vara glädjespridare och positiva förebilder för barnen. Förskoleklassen finns i skolan vilket ger oss bra möjligheter till samarbete inom skolans ram dit ju förskoleklassen och fritidshemmet hör.

Naturligt

En nära, naturlig kontakt mellan barnen i gruppen och mellan barn och vuxen ger tillfälle till social träning och stärker det egna jaget. En naturlig och öppen kontakt med föräldrarna är viktig för barnens utveckling. Vi vill att barnen ska få ett naturligt förhållande till den omgivning de bor och lever i. Därför tar vi vara på närheten till den omväxlande naturen i vår pedagogiska verksamhet. Genom ett nära samarbete med förskola/skola/fritidshem får barnen en naturlig och successiv övergång mellan de olika verksamheterna

Lärande

Lek och lärande går hand i hand. Barnen i förskoleklassen forskar, lär experimenterar och leker fram kunskapen.

Vårt pedagogiska arbete omfattar:

  • temaarbeten,
  • samarbete med skolan med bl.a. utedagar
  • idrott och rörelselek. Vi vill lägga grunden för en god hälsa.
  • sång och musik, drama och skapande verksamhet
  • svenska språket med bl.a. språklekar
  • praktisk matematik
  • värdegrundsarbete
  • natur, miljö och kultur.
Sidan granskad 10 juli 2019 Kommentera sidan